OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Polboto Agrihandler Sp. z.o.o. zwana dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów/materiałów/usług (dalej łącznie zwanych zamówieniami) określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.

2. Ilekroć w niniejszym OWZ mowa jest o towarach, należy przez to rozumieć: osprzęty, maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy nie ujęte wcześniej, stanowiące wyłączny przedmiot zamówienia lub jego element.
3. Odstępstwo od postanowień OWZ może mieć miejsce jedynie w przypadku zapisów zawartych w zamówieniu/umowie, które mają charakter nadrzędny nad OWZ.
4. Numer zamówienia należy umieścić na fakturze, dokumentach WZ oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zamówieniem.
5. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę/Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres email, z którego zostało wysłane zamówienie, zawsze z rozszerzeniem @ah.polboto.com) w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zamawiający ma prawo uznać zamówienie za niezłożone. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie otrzymanego/wykonanego przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego
jakości, ilości, zgodności z zamówieniem, specyfikacją i/lub certyfikatem jakości Dostawcy/Wykonawcy. W przypadku jeśli ww. weryfikacja wykaże niewłaściwe zrealizowanie zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę/Wykonawcę do jego poprawy lub ma prawo w całości zrezygnować z realizacji zamówienia.
7. Treść OWZ podana jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.polboto.agrihandler.pl

 

 

2. WARUNKI DOSTAWY

Zamówione towary/materiały/usługi zostaną dostarczone przez Dostawcę/Wykonawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka w transporcie. O ile strony nie ustaliły inaczej, Zamówienie realizowane będzie na bazie DDP – Agrihandler Sp. z o. o. (wskazany magazyn, plac składowy lub inne miejsce) zgodnie z INCOTERMS 2010. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć na swój koszt towar od wszelkich ryzyk w transporcie, zgodnie z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi A (ICC A 1/1/82).
Kupujący może zażądać od Dostawcy dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie powyższego ubezpieczenia wraz z cesją praw do ewentualnego
odszkodowania lub dokumentu ubezpieczeniowego, którego beneficjentem będzie Polboto Agrihandler Sp. z o.o.
2. Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający dostarczenie przedmiotu w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do towaru dokumentów w języku polskim: dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.
3. Brak dokumentów wymienionych w §2 ust.2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.
4. Magazyny zamawiającego czynne są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku dostawy przekraczającej 5 palet konieczna jest awizacja dostawy na co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego otrzymano zamówienie.
5. Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące, a obowiązkiem Dostawcy jest ich dotrzymywanie
6. Zamówienie uważa się za zrealizowane (z zastrzeżeniem §1 ust 6) z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w miejscu przez Zamawiającego wskazanym oraz po podpisaniu bez jakichkolwiek uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony.
7. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia
okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania.
8. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną dla Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w określonym terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

 

 

3. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę/Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary i usługi.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy przedmiotu zamówienia lub daty protokołu odbioru/uruchomienia.
3. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż przedmiot posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy/Wykonawcy reklamacji w formie telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie zgłoszenia reklamacji do osoby ją zgłaszającą. Jeżeli w terminie 2 dni
roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca/Wykonawca nie potwierdzi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jej otrzymania, uważa się, że Dostawca/Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
4. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w § 3 ust 4.
6. Dostawca/Wykonawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Dostawca/Wykonawca wykona na własny koszt
demontażu wadliwego towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie
usunięcie wady towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca/Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – dokona naprawy towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.
7. Jeżeli Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca/Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
8. W przypadku wymiany przez Dostawcę/Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
10. W wypadku, gdy Dostawca/Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na czas usunięcia wady urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego/Inwestora w jego obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad. Czynności te Dostawca/Wykonawca wykona na swój koszt.
11. Jeżeli Dostawca/Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w § 3 ust 4 lub określonym na podstawie § 3 ust 5 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy/Wykonawcy samodzielnego lub za pośrednictwem innego podmiotu.
12. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady.
13. Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.
14. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.
15. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia wskazanego w zamówieniu.
16. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu rękojmi w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia,
chyba że dłuższy termin został indywidulanie ustalony z Dostawcą/Wykonawcą.
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
18. Wszelkie oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.
19. Jeżeli wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami postoju instalacji, wówczas Zamawiający obciąży Dostawcę/Wykonawcę roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas takiego postoju.
20. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy/Wykonawcy.
21. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.

 

 

4. CENY I PŁATNOŚCI

Ceny podane w zamówieniu/umowie są stałe i nie podlegają zmianom, chyba że strony postanowiły inaczej. Zmiana cen wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT zgodnie z terminem płatności ujętym na zamówieniu. 3. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty.
4. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury od Dostawcy.

 

 

5. PODWYKONAWSTWO

Realizacja zamówień dotyczących usług, dopuszcza podwykonawstwo o ile Dostawca/Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi na to
pisemną zgodę.
2. Dostawca ponosi pełne ryzyko nienależytego działania, zaniechania lub braku kwalifikacji po stronie osób i podmiotów trzecich, za pośrednictwem których realizuje Zamówienie, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich podwykonawców.

 

 

6. POUFNOŚĆ

Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności Zamawiającego, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również w ciągu 5 lat po jego zrealizowaniu.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej umowy oraz o ustaniu powyższych okoliczności.
4. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron.
5. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zminimalizowania czasu trwania siły wyższej i jej skutków.
6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.
7. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w zamówieniu lub niniejszych OWZ.
8. Niniejszy OWZ obowiązują od dnia 01.08.2023.

 

ODDZIAŁ GŁÓWNY:

Polboto Agrihandler Sp. z.o.o.
ul. Główna 53, 55-340 Udanin

tel. | + 48 76 756 00 50
email | info@ah.polboto.com

Serwis:

tel. | +48 76 756 00 50
email | serwis@ah.polboto.com