Polityka prywatności strony www.polboto.agrihandler.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.polboto.agrihandler.pl, prowadzoną przez: POLBOTO AGRIHANDLER SP. Z O.O., adres: ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, Polska (administratora danych osobowych).

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

Zbieranie danych od użytkownika i polityka cookies

 1. Administrator niniejszej strony zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.
 2. Zbieranie danych z bezpośrednio od użytkownika odbywa się podczas wypełniania formularza kontaktowego.
 3. Formularz kontaktowy zbiera następujące dane: imię, adres poczty elektronicznej.
 4. Podczas korzystania przez Państwa z witryny automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Strona www.polboto.agrihandler.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby,
  b) „funkcjonalne” pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
  c) „analityczne” pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
  d) „wydajnościowe” pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających
  e) „reklamowe” pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  f) inne pliki cookie bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w żadnej kategorii.
 7. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryny. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynie.
 9. Google Analytics, o którym mowa w lit. d, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej służący do prowadzenia działań marketingowych. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmloraz https://www.google.de/intl/pl/policies/ .

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator niniejszej strony dokłada szczególnej staranności przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych i dba o ich bezpieczeństwo oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe użytkowników niniejszej strony przetwarza się w celu skontaktowania się w związku z zapytaniem przesłanym przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skontaktowania się z Państwem.
 3. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez niniejszą stronę przysługują:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 4. Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, która była powodem wypełnienia formularza kontaktowego.
 5. Administrator niniejszej strony nie udostępnia danych podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji i organów państwowych w przypadkach wymaganych prawem oraz Google Analytics.
 6. Użytkownikom witryny prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawny GIODO).
 7. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki oraz witryny prosimy kierować pod adres: info@ah.polboto.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLBOTO AGRIHANDLER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6, KRS 0001033156. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem: ul. Główna 53, 55-340 Udanin, a także drogą e-mailową na adres: info@polboto.com oraz telefonicznie: 76 8709 325 oraz faksem: 76 8 709 255. 

2. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@polboto.com, pod numerem tel.: 56 610 28 25 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i. prowadzenia monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/ochrony mienia/ kontroli produkcji/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę; (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

j. świadczenia usługi „Newsletter”, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:

a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

b. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

c. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

d. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

e. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, elektroniczne dane lokalizacyjne, finansowe dane identyfikujące, informacje o środkach finansowych, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, transakcje finansowe, dane dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, wizerunek.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. d-i. przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a) inni Administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu: 

a. nasi partnerzy tj. INTERHANDLER sp. z o.o., AGRIHANDLER sp. z o.o., JCB Finance Ltd.,

b. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 

c. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

d. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw prawnych (w zakresie w jakim stają się Administratorem). 

b) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: 

a. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne, 

b. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną, 

c. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., 

d. podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów.

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W zależności od charakteru i kontekstu podanie Pani/Pana  danych osobowych może być obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych. 

ODDZIAŁ GŁÓWNY:

Polboto Agrihandler Sp. z.o.o.
ul. Główna 53, 55-340 Udanin

tel. | + 48 76 756 00 50
email | info@ah.polboto.com

Serwis:

tel. | +48 76 756 00 50
email | serwis@ah.polboto.com